بارداری هفته به هفته
بارداری هفته به هفته و روزشمار بارداری + فیلم

بارداری هفته به هفته معمولا 280 روز یا 40 هفته طول می‌کشدو بعضی وقتها هم 41 تا 42 هفته، که بطور قراردادی از اولین روز آخرین عادت ماهانه  شروع می‌شود. این دوران را می‌توان به سه “سه ماهه” بارداری تقسیم کرد که تریمستر نامیدهمی‌شود. در بارداری هفته به هفته وقایع خاصی رخمی‌دهد ؛ سه ماهه اول (تریمستر اول ) از اولین هفته بارداری تا انتهای هفته 13، سه ماهه دوم از هفته 14 تا پایان هفته 27، و سه ماهه سوم از هفته 28 تا آخر هفته 40 است که در این زمان ( کمی‌زودتر یا دیرتر) به زایمان و تولد نوزاد ختم می‌شود.

بارداری هفته به هفته(1)

در سه ماهه خصوصیات  مربوط به خود را دارند؛ در سه ماهه اول ضربان قلب جنین شنیده می‌شود، در سه ماهه دوم اولین حرکت جنین توسط مادر حس  می‌شود، و در سه ماهه آخر برخی از مادران انقباضات زایمانی موسوم به برکستون- هیکز را تجربه می‌کنند. بعضی از آزمایشها مانند نمونه برداری از پرز جفتی در سه ماهه اول و آمنیوسنتز در سه ماهه دوم انجام می‌شود. برخی از مسائل مانند دیابت بارداری، در سه ماهه آخر ظاهر  می‌شوند. در این دوران عواطف و احساسات مادر نیز مانند بدن دستخوش تغییراتی می‌شود و شرایط زندگی برای خانواده بتدریج آماده پذیریی از نوزاد آینده خواهد شد.

 • null

  هفته اول

 • null

  هفته دوم

 • null

  هفته سوم

 • null

  هفته چهارم

 • null

  هفته پنجم

 • null

  هفته ششم

 • null

  هفته هفتم

 • null

  هفته هشتم

 • null

  هفته نهم

 • null

  هفته دهم

 • null

  هفته یازدهم

 • null

  هفته دوازدهم

 • null

  هفته سیزدهم

 • null

  هفته چهاردهم

 • null

  هفته پانزدهم

 • null

  هفته شانزدهم

 • null

  هفته هفدهم

 • null

  هفته هجدهم

 • null

  هفته نوزدهم

 • null

  هفته بیستم

 • null

  هفته بیست و یکم

 • null

  هفته بیست و دوم

 • null

  هفته بیست و سوم

 • null

  هفته بیست و چهارم

 • null

  هفته بیست و پنجم

 • null

  هفته بیست و ششم

 • null

  هفته بیست و هفتم

 • null

  هفته بیست و هشتم

 • null

  هفته بیست و نهم

 • null

  هفته سی ام

 • null

  هفته سی و یکم

 • null

  هفته سی و دوم

 • null

  هفته سی و سوم

 • null

  هفته سی و چهارم

 • null

  هفته سی و پنجم

 • null

  هفته سی و ششم

 • null

  هفته سی و هفتم

 • null

  هفته سی و هشتم

 • null

  هفته سی و نهم

 • null

  هفته چهلم

 • null

  هفته چهل و یکم

سه ماهه اول
 • null

  هفته اول

 • null

  هفته دوم

 • null

  هفته سوم

 • null

  هفته چهارم

 • null

  هفته پنجم

 • null

  هفته ششم

 • null

  هفته هفتم

 • null

  هفته هشتم

 • null

  هفته نهم

 • null

  هفته دهم

 • null

  هفته یازدهم

 • null

  هفته دوازدهم

سه ماهه دوم
 • null

  هفته سیزدهم

 • null

  هفته چهاردهم

 • null

  هفته پانزدهم

 • null

  هفته شانزدهم

 • null

  هفته هفدهم

 • null

  هفته هجدهم

 • null

  هفته نوزدهم

 • null

  هفته بیستم

 • null

  هفته بیست و یکم

 • null

  هفته بیست و دوم

 • null

  هفته بیست و سوم

 • null

  هفته بیست و چهارم

 • null

  هفته بیست و پنجم

سه ماهه سوم
 • null

  هفته بیست و ششم

 • null

  هفته بیست و هفتم

 • null

  هفته بیست و هشتم

 • null

  هفته بیست و نهم

 • null

  هفته سی ام

 • null

  هفته سی و یکم

 • null

  هفته سی و دوم

 • null

  هفته سی و سوم

 • null

  هفته سی و چهارم

 • null

  هفته سی و پنجم

 • null

  هفته سی و ششم

 • null

  هفته سی و هفتم

 • null

  هفته سی و هشتم

 • null

  هفته سی و نهم

 • null

  هفته چهلم

 • null

  هفته چهل و یکم