سلامت کودکان
چگونه فرزندان سالمی داشته باشیم-بهداشت و سلامت کودکان

 بهداشت و سلامت کودکان

كودكان ، دارایی های اصلی و امیدبخش برای کشور عزیز ما هستند. رویکرد به بچه ها و بهداشت و سلامت کودکان اولویتی همیشگی است. توجه به كودكان در واقع ارز شمند ترین سرمایه کشوري در جهت میل به تو سعه پایدار هستند .

این توجه باید همیشگی باشد و به آنها که فقیرتر تر هستند توجه زیادی شود. سلامت بخشی از حقوق اولیه هر یک از بچه هاست است.بچه هایی که اگر امروز به قدرت های جسمی و روحی خود نرسند فردا برای آنها دیر است

 

شروع برنامه های بهداشت و سلامت کودکان

در کنار بخش سلامت مادران از چند سال قبل در کشور ما شروع شد . این بخش با راه اندازي شبکه مراقبت هاي بهداشت و سلامت کودکان و قرار گرفتن مراقبت هاي بهدا شتی مادر و فرزند به عنوان یکی از بخش های ا صلی آن از چارچوب و ساز و کار مشخص برخوردار شد.

قسمت های ا صلی مراقبت هاي بهدا شتی نوزادان تا سال 1379 را کنترل بیماري هاي اسهالی، کنترل عفونت هاي تنفسی، ترویج تغذیه با شیر مادر و راه اندازي بیمار ستان هاي دو ستدار نوزاد، احیاي نوزادان،یادگیری کارکنان بهدا شتی براي مراقبت از نوزادان، شناخت کودکان ضعیف و در معرض خطر و قرار دادن آنان در سطوح بالاتر تشکیل می داد.

در چند سال گذشته پوشش خوب مراقبت هاي بهداشت و سلامت کودکان دستاوردهاي خیلی خوبی در زمینه سلامت نوزادان به همراه دا شته است از چند سال پیش تا به امروز تغییراتی در تصمیمات و برنامه هاي بهداشت نوزادان در کشور اتفاق افتاد.

تغییرات عمده در فرایند ارائه خدمات به کودکان از اوایل دهه 80 با مراقبت هاي ادغام یافته ناخوشــی هاي اطفال و بعد ازآن با شروع مراقبت هاي ادغام یافته کودك سـالم و نظام مراقبت مرگ کودك ادامه یافت در حال حاضـر برنامه هاي بهداشت و سلامت کودکان با هدف تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت کودکان ، کاهش بار بیماریهاي اولویت دار و کاهش میزان مرگ ومیر و بهبود تغذیه نوزادان در سطوح مختلف بهداشتی اجرا می شود.

فقر بهداشتی و گرسنگی کشیدن در سنین کودکی ممکن است بر توانایی های شناختی لازم برای یادگیری و در نتیجه کسب موفقیت در یادگیری تاثیر بگذارد به همین دلیل نظارت و ارزیابی وضعیت تغذیه ای بچه ها در سنین مدرسه به منظور حفظ سلامت و افزایش میزان آموزش و آمادگی جسمی جهت اطمینان از سیر طبیعی رشد از اهمیت خاصی برخوردار است لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت جسمانی و تغذیه کودکان دبستانی در شهرهای شمالی کشور انجام گرفت.

 

پژوهش به صورت مقطعی بر کودکان دبستانی مشغول به تحصیل در دبستان ها که به وسیله نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده بودند انجامگرفت. جهت اخذ اطلاعات دموگرافیک از پرسشنامه ای مشتمل بردو بخش مشخصات فردی و فامیلی استفاده شد که توسط پدر و مادران  تکمیل می گردید.

اطلاعات مربوط به وضعیت سلامت جسمی مشتمل بر وضعیت سلامت چشم، گوش، ستون فقرات، پوست، مو و ناخن از فرم مراقبت های بهداشتی و درمانی موجود در پرونده های کودکان که توسط پزشکان و دستیاران بهداشت مدارس تکمیل شده بود جمع آوری گردید.

در این پژوهش برای هریک از موارد مورد بررسی در وضعیت سلامت جسمی در صورت طبیعی بودن امتیاز یک و در صورت انحراف از وضعیت سلامت طبیعی امتیاز صفر منظور شد و به همین دلیل امتیاز چهار به معنی داشتن وضعیت سلامت طبیعی و امتیاز پایینتر از آن انحراف از وضعیت سلامت طبیعی در نظر گرفته شد.

اطلاعات مربوط به وضعیت غذای کودکان با استفاده از پرسشنامه Harvard’s Food Frequency ) ماهیانه مصرف بسامد HFFQ, Questionnaire (مشتمل بر 18 سئوال که با مشارکت کودک و والدین او تکمیل می گردید گرفته شد. نتایج بسامد مصرف در 4 گروه که عبارتند از: هرگز یا کمتر از 1 بار در ماه= هرگز (0 امتیاز)، 1 الی 3بار در ماه و 1بار در هفته= بندرت (1 امتیاز)، 2 الی 4 بار در هفته و 1بار در روز = گاهی اوقات (2 امتیاز)، 2 الی 3 بار در روز و بیشتر = همیشه (3 امتیاز) دسته بندی و تجزیه و تحلیل شد.

مواد غذایی اصلی مورد بررسی بر حسب آداب و سنن غذایی منطقه در این پژوهش شامل: گروه شیر و لبنیات، انواع گوشت، تخم مرغ، سبزیجات، میوه ها و آب میوه ها می باشد جمع نمرات حاصل از بسامد مصرف مواد غذایی اصلی از 15–0 بدست آمد. جهت سنجش ارتباط این نمرات با متغیرهای کیفی، بسامد مصرف مواد غذایی اصلی در دو گروه مطلوب و نامطلوب دسته بندی شدند بدین ترتیب که از امتیاز 7-5 نامطلوب و 15-8 مطلوب در نظر گرفته شد.

در این بررسی مواد غذایی متفرقه شامل: سوسیس، کالباس و همبرگر، بیسکویت، کیک و کلوچه، شکلات و آب نبات و تنقلات شامل: شورها، ترشی ها، لواشک و تمر هندی، چیپس، پفک و نوشیدنی های مورد بررسی نیز نوشابه ها و چای می باشد.

جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون پیرسون، کای دو، کراس کالوالیس) استفاده شد. 05/0<p معنی دار تلقی گردید.

پژوهش های زيـادي نـشان مـي دهدكـه الگـوي وزن گيـري نوزادان تغذيه شده با شير مادر با نوزانان تغذيه شـده بـا شير خشك متفاوت است . از تولد تا 3 مـاهگي ، ميـانگين وزن گيري بين نوزاد تغذيه شـده باشـير مـادر و نوزادی كه تغذيه مصنوعي دارد خيلي هم متفاوت نيـست و تفــاوت آمــاري نــدارد . از3-6 مــاهگي، ميــانگين وزن گيري شير مادر خواران از شير خـشك خـواران باتفـاوت معنـاداري كمتراســت.

از 6-12مــاهگي بــازهم نوزادان تغذيه شده بـا شـيرمادر وزن كمتـري نـسبت بـه نوزادان تغذيه شده با شيرخشك مي گيرند. الگوي وزن گيري در نوزادان مختلف م تفـاوت اسـت و دليـل آن در نوزادان ســالم عبــارت اســت از نــوع (شــيرمادر يــا شيرخــشك ) ويژگيهاي نوزاد (نوع شخصيت و ميزان فعاليت ) جثـه افراد، خانواده و مسايل عاطفي مانند ابراز عـشق و محبـت
به كودك به ويژه در زمان تغذيه وي نوع ونحـوه تغذيـه شيرخوار، در وزن گيـري او بـسيار مهـم اسـت.

مهمتـرين تغذيه آن است كه تغذيه انحصاري با شـير مـادر از لحظـه تولـد شـروع شـود و بـه طـور مكـرر وبرحـسب تقاضـاي شيرخوارها در تمام ساعات شب وروزتـا پايـان 6 مـاهگي ادامه يابد نكته مهم ديگراين است كه شير خـوار معمـولاً شخصيت خلق و خو و رفتار هاي متفـاوت دارنـد و مـادر بايد ب اتوجه به خلق و خو و رفتار شير خـوار نحـوه تغذيـه وي راتنظيم كند .

درضمن بايد توجه داشت كه نوزادان LBW نياز به توجه ومراقبت بيشتري دارند و بي توجهي به آنها سبب مي شود كه افزايش وزن كافي نداشته باشند . زمان و ترتيب بيرون آمـدن دنـدان هـاي شـيري متفـاوت است. رويش دندان هـاي شـيري نه مـاهگي شروع مي شود و تا حدود پنج سالگي ادامه مي يابـد .

زود يا دير ظاهر شدن دندان به تنهايي دليل و نماينده رشـد بـه موقع يا عقب افتادن رشد كودك نيست و تعـداد تقريبـي دندان هاي شيري برابر تعداد ماه هاي زندگي منهاي عدد 6 است . به نظر مي رسد كه دندانهـاي شـيري در دختـران زودتـر از پـسران و در كودكـان لاغـر زودتـراز كودكـان چاق ظاهر مي شود.

سلامت کودکان
سلامت کودکان

 

لطفا نظرخود را باما در میان بگذارید!

میانگین امتیازات ۵ از ۵