تغذیه مادر

بر اساس تحقیقات انجام شده، روزه داری مادر باردار تاثیر نامطلوبی بر روی بهره هوشی جنین ندارد اما این مادران در سه ماهه اول بارداری نباید روزه بگیرند. احتمال تولد نوزاد با وزن کمتر از وزن طبیعی در مادرانی که تغذیه مناسب ندارند بیشتر است. اما هنگام روزه داری مادران باردار و شیرده می توانند با کنترل وزن خود و مصرف کافی کالری و رعایت نکات تغذیه ای، تاثیرات روی رشد جنین و نوزاد را کاهش دهند .

اشتراک گذاری