دسته: پزشکی بارداری و زایمان

سونوگرافی بارداری

مادر و بارداری هفته سی و هشتم بارداری+فیلم هفته 38 بارداری -هفته سی و هشتم

هفته سی و هشتم بارداری+فیلم هفته 38 بارداری -هفته سی و هشتم

شروع بارداری هفته نوزدهم بارداری+فیلم-هفته 19 بارداری -هفته نوزده

هفته نوزدهم بارداری+فیلم-هفته 19 بارداری -هفته نوزده